กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด 08.30.00 am - 16.30 pm
edu101roiet@gmail.com.com +043 516 715

ที่มาของโครงการ


 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน และการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม และการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

 • ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจะดำเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง ในคณะและสาขาที่ตกลงร่วมกัน สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ในคณะและสาขาที่ตกลงร่วมกัน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการรับตรงหรือผลิตนักศึกษาร่วมกันตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด • วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • 1. เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาแก่นักศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

  • 2. เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองนักศึกษา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  • 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

  • 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา นักเรียนให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดีขึ้น

  • 5. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • 1. นักศึกษา นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา

  • 2. ผู้ปกครองนักศึกษา นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับความช่วยเหลือ

  • 3. นักศึกษา นักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

  • 4. นักศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้

  • 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานข้อมูลนักศึกษา สามารถวางแผนการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว